Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Seguinte   Último
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 15 '15 eng>pol override commission prowizja dodatkowa (płacona po przekroczeniu określonej wielkości obrotu) pro closed ok
4 May 24 '15 pol>eng drenaż podfoliowy sub-liner drainage (system) pro closed ok
4 May 4 '15 eng>pol glycerine credit zysk ze sprzedaży gliceryny pro closed ok
- Apr 30 '15 pol>eng powiększająca czynsz najmu kwota sum/amount (of money) increasing/raising the tenancy rent pro closed ok
4 Apr 10 '15 eng>pol (millenial) generational expert specjalista/ekspert ds. zarządzania różnicami (między)pokoleniowymi pro closed ok
4 Apr 3 '15 eng>pol opposed którym nie można obciążyć, którego nie można przenieść na pro closed ok
- Mar 31 '15 eng>pol 25% owned or otherwise controlled by a bank której 25% akcji posiada lub w inny sposób kontroluje bank pro closed no
- Mar 29 '15 eng>pol elbow criterion kryterium łokcia pro open no
4 Mar 28 '15 eng>pol the cost element owner podmiot odpowiedzialny za składnik/element kosztowy pro closed ok
4 Mar 21 '15 pol>eng amortyzacja amortization and/or depreciation pro closed ok
4 Mar 14 '15 eng>pol derogatory (zdarzenia/sytuacje/pozycje) obniżające wiarygodność/zdolność kredytową, zdarzenia negatywne pro closed ok
4 Mar 12 '15 eng>pol emergent thinking nowe sposoby myślenia pro closed ok
4 Mar 9 '15 eng>pol offset against zaliczony na poczet pro closed ok
4 Mar 3 '15 eng>pol customs license zezwolenie/pozwolenie na prowadzenie składu celnego pro closed ok
4 Feb 27 '15 eng>pol disbursement charge opłata dodatkowa, dodatkowy narzut pro closed ok
4 Feb 24 '15 eng>pol A/B/N customers klienci (badani metodą testów) A/B/N [A/B/n] pro closed ok
- Feb 23 '15 pol>eng stan deweloperski (basic unit) as built by the developer pro just_closed no
4 Feb 20 '15 pol>eng Rezerwa inwestycyjna provision for capital expenditure pro closed ok
4 Feb 20 '15 pol>eng rachunek opłacalności profitability of the project pro closed ok
- Feb 18 '15 eng>pol non-preferable equity nieuprzywilejowany instrument udziałowy pro open no
- Feb 17 '15 eng>pol judgement orzeczenie (sądowe), wyrok (sądu); tytuł egzekucyjny pro closed no
4 Feb 17 '15 eng>pol Loan Balance pozostałe (do spłaty) saldo kredytu/pożyczki, pozostała do spłacenia/spłaty część kredytu/pożyczki pro closed ok
4 Feb 15 '15 eng>pol margin number typ/rodzaj depozytu zabezpieczającego pro closed ok
- Feb 12 '15 eng>pol Leaders Standard Work praca standaryzowana liderów pro open no
4 Feb 10 '15 eng>pol OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES pozostała działalność związana z inwestycyjnymi spółkami holdingowymi pro closed ok
4 Feb 10 '15 eng>pol Status: live company; Status date:xx/xx/xxxx Status: spółka aktywna/działająca; Data ustalenia statusu spółki: xx/xx/xxxx pro closed ok
- Feb 10 '15 eng>pol First Time Capability wskaźnik wydajności pierwszorazowej (z uwzględnieniem poprawek) pro open no
4 Feb 6 '15 eng>pol retro-commissions (nielegalne) prowizje w postaci zwrotu (części) kwoty (transakcji) pro closed ok
4 Feb 5 '15 pol>eng premia przyrostu wyceny additional valuation premium pro closed ok
4 Feb 3 '15 eng>pol exhaustion (metodą) do wyczerpania (się) (salda) pro closed ok
4 Feb 2 '15 eng>pol furnished dostarczony; opracowany pro closed ok
4 Feb 3 '15 eng>pol allocated against/to przypisane do pro closed ok
4 Feb 3 '15 eng>pol weighted revenue średnia ważona przychodu/przychodów pro closed ok
4 Feb 3 '15 eng>pol "order to pay" wezwanie do zapłaty pro closed ok
4 Feb 2 '15 eng>pol provision/write down zapis/odpis (aktualizujący) pro closed ok
4 Feb 1 '15 eng>pol specific determination przyporządkowanie (ich) do (określonego) (źródła uzyskania) przychodu/przychodów pro closed ok
4 Feb 1 '15 pol>eng wakacje kredytowe a karencja (re)payment holidays and grace period for (repayment of) the principal (of the loan) pro closed ok
- Jan 30 '15 eng>pol originating manager kierownik/specjalista/pracownik wprowadzający (nowego dostawcę) pro closed ok
4 Jan 23 '15 eng>pol The Standardized Work Balancing Sheet arkusz bilansowania/bilansu/bilansowy pracy standaryzowanej pro closed ok
- Jan 22 '15 pol>eng windykacja materialna i prawna physical and legal debt collection/recovery pro closed ok
- Jan 20 '15 pol>eng subskrypcja instrumentów vs. zapisy na instrumenty subscribing for financial instruments as part of public offerings and private placements pro just_closed no
- Jan 13 '15 eng>pol payroll on record zatrudnieni pracownicy pro just_closed no
- Jan 11 '15 eng>pol redemption interest odsetki wykupowe/odkupowe pro closed no
4 Jan 7 '15 eng>pol account-based income stream product oparty na koncie (emerytalnym) produkt zapewniający strumień dochodu pro closed ok
4 Dec 29 '14 eng>pol rail do formularza podatkowego pro closed ok
4 Dec 22 '14 eng>pol vicariously przez pośredników, za pośrednictwem (innych podmiotów) pro closed ok
- Dec 22 '14 eng>pol policy divident dywidenda dla posiadaczy polis pro closed no
- Dec 22 '14 eng>pol repurchase business transakcje repo pro closed no
- Dec 22 '14 eng>pol Minority equity udział mniejszościowy pro closed ok
4 Dec 15 '14 eng>pol section lead wprowadzenie do sekcji/działu pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Seguinte   Último