Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Seguinte   Último
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 17 '05 pol>eng termin płatności payment term pro closed ok
- Mar 16 '05 pol>eng Dla klienta tylko to, co najlepsze. The best what the client gets pro closed ok
- Feb 24 '05 pol>eng pozbawienie wolności ... years' imprisonment pro closed ok
- Feb 23 '05 pol>eng jednomandatowe okręgi wyborcze single seat constituency pro closed no
- Feb 14 '05 pol>eng nabycie uprawnień do świadczeń obtain/ear entitlement to benefits pro closed no
2 Feb 14 '05 pol>eng przebyte okresy ubezpieczenia periods covered by insurance pro closed no
4 Feb 14 '05 pol>eng osoby pracujące na własny rachunek self-employed pro closed no
4 Feb 14 '05 pol>eng pracownicy służby cywilnej civil servants pro closed no
4 Jan 30 '05 pol>eng kancelaria prawna law firm pro closed no
3 Jan 28 '05 pol>eng obrotówka current assets/accounts pro closed no
3 Jan 27 '05 pol>eng tryb obiegowy by circulation pro closed no
4 Jan 6 '05 pol>eng obciążać zysk charge to profit pro closed no
- Jan 6 '05 pol>eng eliminacja zagrożeń podatkowych weather tax threats pro closed no
- Jan 6 '05 pol>eng w ramach podatku VAT relating to, underlying VAT pro closed ok
- Jan 6 '05 pol>eng bezpieczeństwo podatkowe tax security pro closed no
- Dec 2 '04 pol>eng starszy specjalista senior officer pro closed ok
3 Nov 11 '04 pol>eng upaństwowienie obywateli etatization pro closed ok
- Jul 12 '04 pol>eng inwentaryzacja w kasie stocktaking of cash in hand pro closed ok
- Jul 12 '04 pol>eng obciążenie debts/exposures pro closed ok
4 Jun 21 '04 pol>eng Katedra Teorii i Filozofii Prawa Chair of Theory and Philosophy of Law pro closed ok
4 Jun 20 '04 pol>eng koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki own work capitalised pro closed ok
- Jun 9 '04 pol>eng przyklubowe club operated pro closed no
4 May 27 '04 pol>eng Holding i koncern holding i group pro closed ok
- May 23 '04 pol>eng w ci??ar charging pro closed no
4 May 22 '04 pol>eng wyprowadzenie środków finansowych repatriation of financial funds pro closed ok
- May 22 '04 pol>eng Rozwiązanie rezerwy na należności poniżej pro closed ok
4 Jan 10 '04 pol>eng Koszt wytworzenia swiadczen na wlasne potrzeby jednostki bylo juz pro closed ok
4 Nov 23 '03 pol>eng świadczenia na rzecz rodziny family benefits pro closed no
- Oct 25 '03 pol>eng placówka facilities pro closed ok
4 Oct 11 '03 pol>eng ustępujący outgoing pro closed ok
- Sep 12 '03 pol>eng niezrównoważone saldo bilansu płatniczego imbalances of payments pro closed no
4 Sep 7 '03 pol>eng Ustawa o spoldzielniach mieszkaniowych Housing Co-operatives Act pro closed ok
4 Jul 19 '03 pol>eng REGON Regon No. pro closed ok
- Jul 12 '03 pol>eng obsługiwany nieterminowo overdue pro closed ok
4 Jul 9 '03 pol>eng wskaźnik wzrostu cen towarów i usług medycznych medical consumer price index pro closed ok
4 Jun 23 '03 pol>eng opinia o pracowniku employee (performance) appraisal pro closed ok
4 Jun 23 '03 pol>eng kontakt z klientami good relationships with customers pro closed ok
- Jun 12 '03 pol>eng kapitałochłonno¶ć obrotu net working capital turnover pro open no
- Jun 8 '03 pol>eng limit znaków pienięznych money limits pro closed no
4 Jun 8 '03 pol>eng zapasy gotówki cash reserves (management) pro closed ok
- Jun 1 '03 pol>eng zamowienie publiczne public procurement pro closed no
- May 30 '03 pol>eng Co się odwlecze to nie uciecze postponement is not abandonment pro closed ok
- May 30 '03 pol>eng przetrzymywać dokumenty withhold pro closed ok
- May 29 '03 pol>eng odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego fixed asset revaluation charges pro closed ok
4 May 29 '03 pol>eng zawód zaufania publicznego profession of public trust pro closed ok
- May 27 '03 pol>eng obligatariusz bondholder pro closed no
4 May 26 '03 pol>eng zwyczajne zgromadzenie wspolnikow shareholders' meeting pro closed ok
- May 26 '03 pol>eng urealnienie luki płynnościowekj ... liquidity gap in real terms pro closed ok
- May 26 '03 pol>eng termin zapadalności aktywów i wymagalności pasywów maturities mismatch pro closed no
4 May 26 '03 pol>eng grupa rówieśnicza banku peer group pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Seguinte   Último